Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

План срещу противообществени прояви 2016/2017

Училищен учебен план

П Л А Н

на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви

на ученици  за учебната 2016-2017 г.

 

І.ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1 “а” от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ниво училище.

 

 1. УКБППМН е упълномощен орган на училището и училищното ръководство, който организира и провежда целенасочена възпитателна работа с ученици, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание. Функции на комисията са: възпитателни, превантивни, организационни, комуникативни.

 

 1. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и   правилници -Годишния  план на училището, Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс и др.

 

 

ІІ. СТРУКТУРА НА КОМИСИЯТА:

Председател: – Николина Георгиева

Членове :       1.Иван  Маджаров – начален учител

2.Тотка Бойчева – протоколист, начален учител

3.Бойка Арнаудова – начален учител

4.Румяна Василева  – прогимназиален учител

 

 ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 

 1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
 2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./
 3. Укрепване на толерантни междуличностни взаимоотношения между учениците от различните възрастови групи и на тези по пол. Справяне с агресията и тормоза на всички нива.
 4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване на учениците с противообществени прояви към гражданското общество.

ІV.Основни задачи :

1 Комисията организира  общата  превантивна дейност  в училището .                                            2.Осъществява организационна, комуникативна  и възпитателна дейност с учениците .

3.Работи с родителите на учениците  с девиантно  поведение .

4 Осъществява целогодишна връзка  и разнообразна дейност с класните ръководители .

5.Проучва причините  за противообществените прояви на учениците .

 1. УК за превенция на ППМН работи при спазване на следните принципи:
 • Системност;
 • Добронамереност;
 • Загриженост за съдбата на всеки ученик;
 • Зачитане на човешкото достойнство;
 • Дисциплинираност при педагогическото общуване и поощряване към положително значими прояви и постигнати резултати от учениците.

 

 

VІ.Дейности за осъществяване на основните задачи :

1.Проучване желанията и интересите на учениците за включването им в извънкласни дейности – Проект „Твоят час“, спортни клубове, танцови състави идр. с цел качествено реализиране на свободното им време, възптание в толерантно общуване и приобщаване към общочовешките ценности, чрез занимания по интереси в областта на науките, изкуствата, спорта и традициите.

Определяне на ОТГОВОРНИЦИ по класове в помощ на Комисията

Срок: м.09.2016г.

Отг.:кл.р-ли, Председател на Комисията

 1. Проучване проблемите на учениците живеещи в неблагоприятна среда  като  се включат в направената Книга – Картотека – Информаация подават класните ръководители.

Срок: м.10.2016 г.

Отг.: Класни р-ли, Н. Георгиева и Ц. Коева ;

 

3.Ранна диагностика, завеждане в Книга – Картотека  учениците от класовете :

 • с неизвинени отсъствия – 5 за месеца и 10 през годината;
 • с наложени санкции;
 • с девиантно поведение – бягства от час, тероризиране на по-малки ученици ,кражби, опити за измама, лошо  отношение към учители, родители, съученици ;
 • уведомяване на родителите и разговор с тях и класния ръководител;

 

 

Срок: 30.10.2016 г.

Отг.: Т.Бойчева, Н. Георгиева

 

4.Класният  ръководител да информира своевременно  писмено  председателя на комисията за горепосочените  провинения.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители и учителите

5.Провеждане на  редовни заседания на комисията :

Срок: вторник  2 пъти на срок и незабавно                                                                                                       при проблем

Отг. : Председателя

 

6.Представяне на списък на учениците податливи на противообществени прояви  в ДПС, като за по-тежки случаи се търси тяхното съдействие ;

Срок: постоянен

Отг.: председателя

7.Уведомяване ДПС  за неприбраните  и отпаднали ученици .

Срок: постоянен

Отг.председателя

 1. Запознаване на учениците с най- важните положения от новия ЗПУО от Глава ІХ – Ученици – права, задължения, санкции в Часа на класа.

Срок: 01.11. 2016 г.

Отг.: кл.ръководител

 1. Провеждане на Беседи в ЧК : „Различни, но заедно в клас”, “Какво значи да бъдем толерантни“, „ Не на зависимостите от тютюн, алкохол, наркотици“ – в Здравните дни за борба със зависимостите.

                                                                                            Срок: м. 10.2016  и м.02. 2017г.

                                                                                              Отг.Кл.р-ли,ПДУД, Председ. на Ком.

 1. Инициативи във връзка с Деня на розовата фланелка – м.02.2015 – инициативи по класове и беседи на тема: „Какво да направим, когато сме жертва на насилие или свидетел”, запознаване на учениците с различните видове насилие и начините за реагиране в рискови ситуации.

 

                                                                                               Срок: м. 10.2015  и м.05. 2016г.

                                                                                              Отг.Кл.р-ли,ПДУД, Председ. на Ком.

 

11.Провеждане на конкурс на тема Моето красиво училище- място без насилие”   /рисунка, карикатура, мултимедийна презентация/.

                                                                                             

Срок: м. 11.2015  .

Отг.Кл.р-ли, Председателя, Б. Минчева

12.Провеждане на индивидуални или групови разговори с проявилите се ученици, преместени от други училища;

Срок : постоянен

Отг.кл.ръководители

13.Провеждане разговори с родителите на проблемните ученици  и насочването им за разговор с психолог или Председател на комисия ;

Срок: постоянен

Отг.кл.ръководител

14.Осъществяване на превантивна дейност  на кл.ръководители при  индивидуална работа  с проявилите се ученици .

Срок: постоянен

Отг.председателя

15.Провеждане на  анкети, разговори, беседи  във връзка с  инте ресите  на   учениците  и тяхното професионално ориентиране  за  пълноценна  реализация след  VІІ и VІІІ  клас .

Срок: постоянен

Отг.:кл.ръководители         

    16.Съгласно  Правилника за  вътрешния ред  класните  ръководители  редовно да информират  комисията и родителите  за допуснатите неизвинени отсъствия  и прояви, нарушаващи  вътрешния ред в училище.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководител

 

 1. При възникване на конфликтен проблем и проява на констатирано насилие Комисията се събира в рамките на 24 часа и предлага своите решения на Директора, разговаря с родителите;

 

Срок: постоянен

Отг.председателя

 

.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 

 1. Училищната комисия взаимодейства с:

–   Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни;

Инспекторите от детска педагогическа стая;

Районно полицейско управление;

Отдел за закрила на детето;

Център за социална рехабилитация;

Обществени организации;

Обществени възпитатели;

Прокуратура;

Здравни заведения;

Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

 1. Училищната комисия изпраща предложения за образуване на възпитателни дела до ОКБППМН и Отдела за закрила на детето, за провинили се в тежка степен ученици или за родители, проявили нехайство при възпитанието и грижата за децата си.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия

 

 1. Училищната комисия изпраща информация до „Отдел за закрила на детето” за предстоящо налагане на наказания на ученици допуснали безпричинно отсъствие от учебни занятия.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия

 

 1. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, Директор, педагогически съветник, училищното настоятелство, родителите, ученическите съвети за успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Мерките, които използва Училищната комисия са в съответствие с Етичния кодекс на работещите с деца.
 2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през учебната година.
 3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
 4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за налагане наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.
 5. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната година: в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок.

 

Изготвил: Н. Георгиева

Председател на Комисията