Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОУ“СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“- ГР. КАЗАНЛЪК
УЧЕБНА 2017/2018 година

♦ Цели и задачи
Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък и Педагогическия съвет. Основната цел на УС е да осъществява връзка между учениците – от една страна и горепосочените институции – от друга. УС има четири основни задачи:
1. Защита на правата на учащите в ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък в съответствие с Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.
2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък
3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.
4. Представляване на учениците пред други институции.

♦ Състав – ученически съвет
1. ІІА КЛАС – Янимира Миленова Тилева
2. ІІБ КЛАС – Росица Любомирова Шумерова
3. ІІІА КЛАС –Станислава Василева Баева
4. ІІІБ КЛАС –Ана-Мария Антонова Тенева
5. ІVА КЛАС – Васил Кондов
6. ІVБ КЛАС – Виктория Стойкова Станчева

7. V А КЛАС – Михаела Веселинова Велчева 

8. VБ КЛАС – Ванеса Цвяткова Годжанова
9. VІА КЛАС – Ивет Стоянова Томова
10. VІБ КЛАС – Елена Захариева Николаева

11.VІІ КЛАС – Денислав Нешев Запрянов

 

♦ Ръководство – ученически съвет
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Николаева
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивет Томова
СЕКРЕТАР: Ванеса Годжанова