Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр.Казанлък

Стратегия

за развитие на „ Свети Паисий Хиленарски” гр. Казанлък

период – 2016 до 2020 година

  план за действие и финансиране

 

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ” СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Кратки исторически данни:

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2015/2016 267 12
2014/2015 271 12

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година Непедагогически персонал Педагогически персонал Образователно квалификационна степен на педагог. персонал ПКС и научна степен
2015/2016 6,5 23 Бакалавър, магистър 90% от учителите с ПКС
2014/2015 5,5 22 Бакалавър, магистър 85% от учителите с ПКС

 

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал..

– Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

– Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците..

– Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

– Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

– Предоставяне на качествено образование.

– Включване на учителите в различни форми на квалификация.

– Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

– Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство. – Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

– Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
– Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици..

– Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.

– Липса на добри условия за извънкласни дейности.

– 50% пътуващи ученици

– Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

 

– Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

– Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. КАЗАНЛЪК ДО 2020 ГОДИНА

 

МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности и създаване на   партньорство с  Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на учениците  за общуване и правилно поведение в обществото.
 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

ВИЗИЯ

 

 1. ОУ „ Свети Паисий Хилендарски” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като основно училище  от 1 до 7 клас

– начален 1-4 клас и

– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 4. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, до 2018 год. ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 5. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност. 8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси, като целта е 100% участие на учениците в целодневната организация до 2020 година.
 6. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим и традиционните форми на предходните проекти: „Училищно мляко“, „Училищен плод“, както и ще се включим в нови такива.
 7. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 8. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и традиции на училището, Казанлък, на    българския народ.

 

 

 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ефективна управленска дейност

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

– Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

– Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

– Разширяване на автономността на субектите в училище.

– Хуманизация на процеса на образование.

– Иновативност и творчество.

– Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

– Чрез средства от бюджета на училището.

– Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

– Чрез кандидатстване по проекти.

– Чрез дарения.

 

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2. Обновяване и оборудване на  класните стаи  начален курс. Делегиран бюджет и външно финансиране септември
2017 г.
3. Изграждане и окабеляване на ново помещение за компютърен кабинет. Делегиран бюджет септември
2018 г.
4. Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. Делегиран бюджет и дарения септември
2017 г.
5. Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет септември
2018 г.
6.  Обновяване на игротека и актова зала Делегиран бюджет септември
2019 г.
7. Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт. спонсори 2017 – 2019 г.
8. Изграждане на нова актова зала в южния двор. Общинско финансиране и делегиран бюджет 2019 – 2020 г.
9.  Поставяне на камбана, за  тържествено откриване в двора на училището Дарения ноември

2017 г.

10. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет постоянен
11. Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен
12. Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, както и включване към програма „Училищно мляко“ Министерство на земеделието и Министерство на образованието постоянен
13. Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с Община Казанлък – тържества за 1 ноември пред паметника на Паисий Хилендарски Смесено финансиране Всяка година на 1.11.
14. Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари Дарения всяка учебна година
15. Създаване на школа по английски език и Провеждане на вътрешно училищно езиково състезание Делегиран бюджет, само финансиране През 2016 год. и всяка учебна година
16. Провеждане на  училищен спортен празник Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен
17. Ежегодно атрактивно участие в празника на розата и мажоретното шоу Делегиран бюджет По време на празниците
18. Управление на  международни проекта по програма „ Твоят час” Финансиране от програмата 2016 – 2018 година
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 1. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА
СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
 Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

– приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището и включване на елемент от нова униформа

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

– Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в   комисии.

– Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

– Изграждане на ръководен екип.

– Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет до 2018 год.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. – Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство и Обществен съвет чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.
– Материална база и допълнително финансиране. 1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

6. Ремонт на училищната библиотека.

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

8. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

9. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

11. Осигуряване на нови компютри.

12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

– Ефективна рекламна кампания. 1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.