Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Училищен учебен план Училищен учебен план ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ЗА

УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

В ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  ГР. КАЗАНЛЪК

 

 • Организацията на учебния ден е полудневна за учениците от 8 клас и неподалите заявления за целодневна организация на учебния ден.
 • Целодневна организация от първи до седми клас.
 • Режимът на обучение е първа смяна за всички класове
 • Начален час за всички класове – 8.00 часа
 • Голямо междучасие след ІІ час – 20 минути
 • Продължителността на учебните часове за първи и втори клас е по 35 минути
 • Продължителността на учебния час за останалите класове е 40 минути
 • Край на учебните занятия – според седмичното разписание на учебните часове
№ на часа І – ІІ клас ІІІ – ІV клас V – VІІІ клас
1. 8.00 – 8.35ч. 8.00 – 8.40ч. 8.000 – 8.40ч.

 

междучасие 8.35 – 8.45ч. 8.40 – 8.50ч. 8.40 – 8.50ч.

 

2. 8.45 – 9.20ч. 8.50 – 9.30ч. 8.50 – 9.30ч.

 

Междучасие

Голямо

9.20 – 9.40ч. 9.30 – 9.50ч. 9.30 – 9.50ч.

 

3. 9.40 – 10.15ч. 9.50 – 10.30ч. 9.50 – 10.30ч.

 

междучасие 10.15 –10.25ч. 10.30 –10.40ч. 10.30 –10.40ч.

 

4. 10.25 –11.00ч. 10.40 –11.20ч. 10.40 -11.20ч.

 

междучасие 11.00 –11.10ч. 11.20 –11.30ч. 11.20 –11.30ч.

 

5. 11.10 –11.45ч. 11.30 –12.10ч. 11.30 –12.10ч.

 

междучасие 12.10 –12.20ч. 12.10 –12.20ч.

 

6. 11.55 – 12.30 12.20 –13.00ч. 12.20 –13.00ч.
7. Час на класа 13.10 –13.50ч.
 • Часът на класа се провежда всеки понеделник след последния учебен час от седмичното разписание .
 • Третият час по физическо възпитание и спорт се провежда според графика на учителите по физическо възпитание и спорт и началните учители със специалност физическа култура и спорт, след последния учебен час.
 • Сформирани са 7 полуинтернатни групи за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI , VII , клас  – занимания след обяд:
 • 2 часа – организиран отдих и физическа активност
 • 2 часа / 3 часа/– самоподготовка
 • 2 часа – занимания по интереси

Разпределение на  дейностите в групите за целодневна организация – начало -съгласно седмичното разписание на учебните часове и край 1730 за начален етап и 18.20 за прогимназиален етап.

Утвърдил:…………………..

/Цветолина Симеонова/

Със заповед №  895/14.09.2016г.