Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Училищен учебен план 2015-2016 г.
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр.Казанлък

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЩ. КАЗАНЛЪК

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел I.

 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността в ОУ „Свети Паисий Хилендарски”

Раздел II.

1.Мисия на училището

2.Визия на училището

3.Цели на училището

4.Стратегии в дейността на училището

5.Приоритети в дейността на училището

 

Раздел III.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1.Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес.

2.Квалификационна дейност в училище.

3.Видове вътрешноучилищен контрол.

4.Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.

5.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

6.Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

7.Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

Раздел I.

 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността в

 ОУ „Свети Паисий Хилендарски”

 

 

Цялостната дейност на училище „Свети Паисий Хилендарски” през учебната 2015- 2016 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха  267 ученици, разпределени в  12 паралелки- 176 в начален етап и 91 в прогимназиален. За обучението и възпитанието им се грижиха 23 учители, директор и помощник директор; 132 ученици са обхванати в 5 ПИГ.

Запазеният брой на паралелките и увеличаване броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж, независимо ,че много ученици от четвъртокласниците бяха приети в други училища на града.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:

 • обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • един ученик повтаря, поради неоформен годишин успех
 • завоювани са много спортни отличия: І- во място за тенис на маса за отбора на момичетата V-ІІ клас, ІІІ-то място баскетбол момчета, както и на футбол през пролетния сезон
 • учениците се представиха много добре на олимпиадата по български език, отлични резултати постигнаха на олимпиадите по георафия и история и завоюваха челни места на областните кръгове;
 • учениците от начален етап завоюваха 2 сребърни и 1 бронзов медал заедно с купи в Национално състезание по „История на България”, организирано от Педагогическа асоциациа.
 • Отлично се представихме и на състезанията организирани от СБНУ, като 5 ученика завоюваха максимален брой точки от националното финално състезание.
 • ІІІ-то място от конкурс за детска хумористична творба в Рамките на Чудомировите празници- 2016 г;
 • Отлично представяне на НВО при ІV клас и много добре за VІІ клас, завършихме учебната година с успех Много добър 5.08
 • От завършилите седмокласници 11 са приети с конкурсен изпит в училища с прием след VІІ клас.
 • Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив. С приоритет през настоящата година работата ще се съсредоточи за неговото решаване.

 

 

Раздел II.

 

 1. МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности и създаване на партньорство с Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

 1. ВИЗИЯ

 

 1. Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

– начален етап: 1. – 4. клас;

– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. Ще работим с 5 групи по еропейски проект „Твоят час“ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните родители, педагози, представители на Училищното настоятелство и на местните общности.
 9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие и патриотизъм ще организираме екскурзии до важни исторически и природни национални обекти с обучителна насоченост за учениците от начален и прогимназиален етап

 

 

 1. ЦЕЛИ

 

 1. 1. Утвърждаване престижа на училището, чрез гражданско и европейско образование.
 2. 2.Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа за изграждане на образовани личности, с възможности за реализация. Изграждане на личности с толерантно отношение към различните мултикултурни групи

          3.3. Създаване на уют за всеки ученик в училище, защита на личното му пространство и индивидуална работа с него, за да стане училището  желана територия за всяко дете и да създаде  навици за учене през целия живот

         3.4. Участие в актуалните през годината Проекти и Програми, предоставящи нови хоризонти за развитие. Използване на всички възможни училищни и извънучилищни състезателни форми /конкурси, викторини, състезания, олимпиади, турнири, участие в проекти , часове по разширена подготовка и факултативна подготовка, / за индивидуално личностно развитие на учениците.

         3.5.Издигане равнището на подготовката по български език, чуждоезиковото обучение, математика и компютърната подготовка и овладяване на информационните технологии.

         3.6. Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на учениците на територията на училището

         3.7.Подкрепа на даровитите деца и ученици, и подпомагане на изоставащите, чрез допълнителна работа с тях.

        3.8.  Училището да продължи да утвърждава своето трайно място в обществения живот на града и общината.

       3.9. Сътрудничество с родители, общественост и културни институции.

 

4.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

–> Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.

–> Усъвършенстване работата с надпредналите и изоставащите ученици.

–> Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

–> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

–> Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

–> Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

–> Обогатяване на материалната база.

–> Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. 5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО през учебната 2016-2017 г.
 2. Повишаване равнището на подготовка на учениците за по висока успеваемост на НВО в 4 и 7 клас;

2.Акцентиране върху подготовката по български език, математика и маторитетните учебните предмети.

 1. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

4.Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

5.Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР

 

 

 

Раздел III.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1.Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес.

 

1.1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

–> Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

отг. Учители и Учители ЦДО               срок: 12- 15.09.2016 г.

 

–> Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

отг. Главен учител  и Учители                                     срок: края на м.09.2016 год.

 

–> Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

отг.Петя Трифонова,                                          срок: 20.09.2016 год.

 

–> Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг. Директор                                                      срок: октомври

 

–> Планиране на:

 

* броя постъпващи първокласници;

отг. Директор                         срок: 15.06.2017 год.

 

* нуждите от педагогически кадри;

отг.  Директор                        срок: септември

 

* необходимата учебна и училищна документация;

отг. Петя Трифонова             срок: септември

 

1.2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

–> Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

отг. Всички учители и директора                     срок: постоянен

 

–> Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане.

отг. Директор, ЗАС                                            срок: декември 2016 г.

 

–> Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

отг. Директор, по заявка на учителите                        срок: октомври 2016 г.

 

–> Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

отг. Директор                                                      срок: ноември 2016 г.

 

–> Планиране на строително-ремонтните работи.

отг.гл. счетоводител, директор, ЗАС               срок:февруари 2017 г.

 

–> Организиране на отдиха на ученици и учители.

отг. Да се въведе в плана на класния ръководител  срок: септември 2016 г.

 

–> Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

отг. Марчо Дончев                                                         срок: ноември 2016 г.

–> Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.

отг.  Н. Георгиева, Председатели МО                         срок:  м.септември 2016 г.

 

1.3.РАБОТА ПО ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ

 • Продължаване работата по проекта на ЕВН „Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за енергия и екология“ за учениците от 4 а и 4б клас отг. М.Дончева и М.Димитрова
 • Участие в европейския проект „Твоят час“ – сформиране на групи
 • Участие в програмата безплатен Училещен плод и Топло мляко
 • Участие в Национална програма „Без свободен час“

 

1.4. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

–> Тържествено откриване на новата учебна година.

отг.Б.Палова, Ц.Коева, К. Тодорова,Вл.Ряпова Стефка Събчева, Иван Маджаров, Станчо Станчев срок: 15.09.2016 г.

 

–> Ден на независимостта на България ­ официален  празник.

отг. Кл. Ръководители – ЧК                 срок: 19.09.2016 г.

 

–> Ден на народните будители – 158 год. от създаване на училището. Месец на патрона под надслов „Паисиев плам“. Начало на препис на „История славенобългарска“

Организиране на общоградско тържество за поклонение и поднасяне на цветя пред паметника на Паисий Хилендарски.

отг.Н. Георгиева,Ц. Коева,Б.Минчева,Станчо Станчев, Стефка Събчева

срок: 1.11.2016 г.

 

–> Коледни тържества- „Коледа ни прави по-добри“. Благотворителни инициативи, организиране  на базар;  Коледна елха;

отг. Вл.Ряпова,Т.Бойчева,кл.ръководители                срок: 1-23декември 2016 г.

 

–>134 години от Обесването на Васил Левски – училищно поклонение, беседи и презентации в ЧК.  Участие в общоградското поклонение

отг. Учителите по БЕЛ и 5а и 5б клас, Клуб „Родолюбие“ срок: 19 февруари 2017 г

 

–> Трети март ­ 140 години Освобождение на България – участие в общоградско тържество.Организиране на музеен кът и училищно честване

отг. М. Димитров и Б. Арнаудова, Ст. Събчева, Ст.Станчев срок: 2-3 март 2017 г.

 

–>Ден на Земята- „Водата – извор на живота“, „Чиста вода – чиста планета“ – конкурс –литературно творчество, рисунка и приложно изкуство, мултимедийна презинтаци.

отг. Мая Калпачева, Б. Минчева, Ир.Чалъкова, Ц. Коева, Д. Раева;

срок: м. март

–> Празник на буквите ­ I клас.

отг. Костадинка Тодорова и Катерина Маринова  срок: февруари 2017 г.

 

–> Великден ­ благотворително тържество.

отг.  Бойка Арнаудова, Димитър Димитров        срок: април 2017 год.

 

–>Ден на книгата – организиране на подвижна книжарница, Състезание „Най бързият четец“ между 5а и 5б /  4а и 4б

отг. Ценка Коева  и даниела Раева, Милена Дончева, Мария Димитрова

срок:      март

 

–> Годишни утра за 1 а и 1б клас „Аз вече мога да чета“.

отг. К. Маринова и К. Тодорова                  срок: 31.05.2017 г.

 

–> Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

отг. Николина Георгиева                                  срок: 22.05.2017 год.

 

–> Първи юни ­ международен ден за защита на детето.

отг. Румяна Василева                                         срок: 1.06.2017 год.

 

–> Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI.- участие в общоградското поклонение

отг. Клуб Родолюбие                                         срок: 02.06.2016 год.

 

–> Закриване на учебната година.

отг.   Ст. Събчева                                                срок: 15.06.2017 год.

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ -участие в общински и областни кръгове по:

–>математика  „Знам и мога” IV клас

отг. Мария Димитрова и Милена Дончева          срок: до 28.01.2017 г.

 

–>математика V ­ VII клас

отг. Румяна Василева и главен учител                             срок: до 08.01.2017 г.

 

–>български език V- VII  клас

отг. Ц. Коева и Д. Раева                                          срок: до 08.01.2017 г.

 

–>физика VII  клас

отг.  Артинян                                                          срок: до14.01.2017

 

 • История и цивилизация– V-VІІ  клас

отг. Н. Георгиева                                                    срок: до 29.01.2017 г.

 

–>география и икономика клас

отг. Н. Георгиева                                                    срок: до 22.01.2017 г.

 

–>Биология и здравно образование

отг. Мая Калпачева                                                 срок: до 31.01.2017 г.

 

1.6. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

 

–> Състезание „ питагор“ за 4 клас отг. кл. ръководители

 

–> 4 кръга на педагогическа асоциация „ Математика без граници“

 

–>математически състезания от СБУ

отг. Т. Бойчева и НУ                                          срок: по график

 

–>европейско математическо състезание „Кенгуру“

отг. Р. Василева                                                 срок: по график

 

–>  великденско математическо състезание

отг. _________________________________ срок:____________

 

 • Историческо състезание „История на България“

отг. Н. Георгиева                                             срок: по график

 

–>състезание „Мама, татко и аз“

отг. Бонка Палова  и Цв. Боневасрок: април 2017 год.

 

–>състезание по английски език

отг. Милена Дончева                                         срок: март 2017 го

 

1.7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ от РИСУНКИ и Приложни материали

 

–>за Деня на народните будители

отг. Цв. Попова и НУ, Учители ЦДО                   срок: до 25. Х. 2016 г.

 

–> „Коледа по света“, „Български коледни обичаи и традиции“

отг. Учителите по И Изк.                                     срок: м. декември 2016 г.

 

–>художествена изложба „Моето училище – без насилие”

отг. Учителите по ИИзк., Цв. Попова                срок: м.февруари 2017 г.

 

1.8. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

 

–> Участие в Национален детски конкурс за рисунка на кулинарна тематика    „Рецептите на баба”.

отг.  Нач.учители, Възпитатели ЦДО, Цв.Попова                 срок:  март 2017 г.

 

–>Участие весела детска рисунка „Малките нашенци“

отг. Учителите по ИИ                                                             срок: 25 март 2016 г.

 

–>драматизация на английски език

отг. М. Дончева, Вл. Ряпова                                                  срок: март 2017 г.

 

–>литературен конкурс на тема: „Познавам ли историята на моето училище“

отг. Н. Георгиева, Ц. Коева, Д. Раева, Б. Минчева                срок: м. Х 2016 г.

 

–> „Природата през моите очи“ ­ по приложна пластика

отг. Ирина Чалъкова                                                             срок: м. март 2017 г.

 

 

 

 

1.9. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ

 

–> Посещение на детски театър – Казанлък – „Л. Кабакчиев”

Отг. Кл.р-ли нач.етап                                             срок: по график

 

–> Посещение на театрална постановка ца учениците от V-VІІІ клас

Отг. Кл. ръководители                                        срок: по график

 

1.10 ПРОВЕЖДАНЕ ПО ГРАФИК НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА  

Октомври – 28.10.2016 год.

Занятие на тема  „Терористичен акт“

Май – тема   „Земетресение“

                                                      ДРУГИ:

 

  1.УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

1.1.Участие в Общински състезания по: баскетбол, футбол, тенис на маса, ????

отг. Ст. събчева                           срок по график на Общината

 

1.2.Организиране на вътрешно училищни турнири по футбол, народна топка,

1.3Леко атлетически скок  „Лъвский скок“

1.4.Лекоатлетически крос

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИ- МЯСТО НА КОНТРО-
ЗИРА ПРОВЕЖ- ЛИРА
ДАНЕ
1 2 3 4 5
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Вътрешноучилищен турнир
по футбол. М. ХІІ/ІV Маджаров и Шишков Училищен двор Ст. Събчева
Вътрешноучилищен турнир М.Х Вл. Шишков,Ст. Събчева Училищен двор
по народна топка.
Вътрешноучилищен турнир М.ХІІ-ІІ Иван Маджаров Игротека Стефка Събчева
по шах.
Участие в традиционния Ст.Събчева стадион Директор
футболен турнир. Х
Вътрешноучилищно състезание
по лека атлетика.
Вътрешноучилищно състезание февруари Стефка Събчева
по тенис на маса.
Провеждане на състезание Стефка Събчева – 7 и 8 клас април
по волейбол.
Участие в състезание по Родители
спортно катерене.
Участие в лекоатлетическа Февруари Стефка Събчева Февруари
щафета в памет на В. Левски
Участие в кросове и щафети
„Спорт за всички – движение юни Кл. ръководители юни
мама, татко и аз“.
УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ
Пролетен спортен празник М.април Ст. Събчева училище
В чест на Деня на народните
будители
ЕКСКУРЗИИ
Общоучилищна екскурзия с
маршрут:_______Габрово
В. Търново _____________
Провеждане на екскурзии по Май, юни Кл. ръководители Габрово-Дряново;

Плиска –Преслав;

Б. Арнаудова;Н.Георгиева
класове, съгласно график

 

Организиране на ексурзии с учебна цел за начален и прогимназиален етап под надслов „Опознай родината, за да я обикнеш“

 

 

2.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Теми:

 

1.Въвеждане и запознаване с нормативната уредба –ЗПУО, ДОС

2.Мениджмънт на ученическия клас

3.Изграждане и затвърдяване на авторитета на учителя сред учениците

4.Методи за справяне с обучителните трудности на ученици

5.Форми и методи на работа в професионалната дейност на учителит  е

 1. Методи на работа при целодневна организация на учебния ден

7.Професионалното портфолио – инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителите

 

 

2.2. Форми:

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно-практически конференции; други.

 

2.3. Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището.Към него са приложени плановете на методическите обединения на учителите от начален етап, прогимназиален и на възпитателите от ЦДО

 

 1. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

3.1. Обект и предмет на контролната дейност:

–>учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

–>учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

–>работата на помощник-директорите, обслужващия и помощния персонал;

–>косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

 

3.2. Форми на контролната дейност:

–>педагогически проверки:

* превантивни;

* тематични;

* текущи.

–>административни проверки:

* на училищната документация, свързана с учебния процес;

* на другата документация ­ техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

–>проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

–>проверка по спазването на:

* правилника за вътрешния трудов ред в училището;

* училищния правилник;

* изготвените графици;

* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

* седмично разписание;

–>проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО Стара Загора и МОН.

 

3.3. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

 

 

4.ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС

 

м. СЕПТЕМВРИ

 

ПЛАНИРАНЕ

 1. Избор на протоколчик.
 2. Избор на училищни комисии (Училищните комисии са както следва:

­ временни, за извършване на определена дейност, след което тяхното съществуване се прекратява;

­ постоянни:

Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия;

За борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;  Комисия за подготовка на проекти за планове;

За изработване на седмичното разписание;

За обогатяване и поддържане на материално-техническата база;

Комисия по номинациите за наградите „Паисий“;

За подготовка на общоучилищни тържества; други.) и

методически обединения за учебната година.

3.Освобождаване на ученици по физическо възпитание и спорт – при подадени заявления от родители;

 

м. ОКТОМВРИ

 1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
 2. 2. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището.

3.Приемане на план за провеждане  на  Патронния празник на училището.

м. НОЕМВРИ

 1. Анализ на резултатите от контролните работи за входящо ниво на учениците от ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ,VІІ и VІІІ кл.

 

 

м. ДЕКЕМВРИ

 1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
 2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.
 3. Обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици по чл.199 ал.1

 

 

м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.
 2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.

3Областни олимпиади

 

м. МАРТ

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Тема:

 

 1. „Професионалното портфолио – инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителите”

 

м. МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

 

м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.
 2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

3.Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

 1. 4. Определяне на учениците за допълнителна работа.

 

5ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ФАКТОРИ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА

А. Интеграционни връзки

 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
 3. 3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.
 4. 4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители.

Б.Актуализиране на връзките със следните институции:

–> Музеи – Дом „П. Стайнов” , Музей на Розата, „Чудомир”;

–> Исторически музей – Казанлък;

ОТГ. Николина Георгиева

–>медии – в. „Искра” и „Долина”, Прес ТВ и др. ;

–>читалище.

Отг. Ценка Коева

В. Съвместна дейност с:

–>РУО – Стара загора

–>общинска администрация;

–>училищно настоятелство;

–>спортни клубове и дружества;

–> социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;

–>педагогически консултативен кабинет;

–> охранителни фирми и агенции.

 

Г. Взаимодействие с родителите

 

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.
 2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
 6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
 7. Изготвяне на табло за информация на родителите.
 8. Провеждане на родителски срещи:

Интересите на родителите – проучване

м. септември

1.Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план.

2.Европейски проект „Твоят час”

м. декември

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване на родителите с предизвикателствата и новостите на новата нармативна уредба – ЗПУО и ДОС за оценяването на учениците.

м. април

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 и 8 клас.

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

 

м. юни

Среща с родителите на бъдещите първокласници

 1. Избор на Обществен съвет

 

 ИЗГОТВЕНИ СА И  ПЛАНОВЕТЕ  НА:

– КОМИСИЯТА ПО БДП

– МО

– УКБППУ

Утвърдил:………………

Цветолина Симеонова

Директор на ОУ”Св.П.Хилендарски”

Приет на ПС с протокол №  14   /08.09.2016г.

Заповед на директора № 868./12.09.2016г.