Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – СТР.3

Вътрешни правила - ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - гр.Казанлък

Чл. 34 (1) Служителят отговорник предава на председателите на комисиите преди започване на работата цялостната документация по процедурите.
(2) Комисиите се събират на датата, мястото и часа, указани в заповедите и съобразени с посочените в обявленията. Работата на комисиите се ръководи от нейните председатели.
(3) Преди да започнат своята работа членовете на комисиите подписват декларации по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗОП .
(4) Комисиите изготвят протоколи, които следва да съдържат необходимата информация, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗОП. Към протоколите се прилагат подписаните декларации по чл. 35 от ЗОП.
(5) За проведените публични заседания на комисиите се попълват Списъци на присъстващите участници на публични заседания на комисиите при отваряне на офертите.
(6) Комисиите извършват разглеждане и оценка на постъпилите оферти съобразно изискванията на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.

Чл. 35. След приключване на работата на комисията служителят отговорник предоставя протоколите от работата на комисията на директора на училището. По своя преценка директорът определя длъжностно лице с необходимата експертиза за проверка на работата на комисията по реда на чл.3 6а от ЗОП. Определеното длъжностно лице извършва проверката и изготвя доклад за направените констатации. Въз основа на тях директорът дава указания за отстраняване на нередностите от комисията. Когато установи нередности, които водят за законовото задължение за прекратяване на процедурата, лицето предава доклада на служителя отговорник, който изготвя проект на решение за прекратяване на процедурата и го предава ведно с доклада на длъжностното лице, извършило проверката за предварително съгласуване.
Когато установи нередности в работата на комисията, които могат да се отстранят, без да се налага прекратяването на процедурата, лицето предава доклада на служителя отговорник, който изготвя проект на указания за отстраняването им и го предоставя на директора за подпис, след което го предава на комисията за изпълнение.

Чл. 36. (1) След приемане на протокола от директора на училището служителя отговорник, на база констатациите в утвърдените протоколи на комисиите, изготвя проекти на решения по чл. 73 от ЗОП, със съдържащите се в ЗОП задължителни реквизити. В зависимост от констатациите в утвърдените протоколи на комисиите, същият подготвя проекти на решения за прекратяване на процедурите в предвидените за това случаи в ЗОП.
(2) Проектите на решения за класиране на участниците и определяне на изпълнител или решенията за прекратяване на процедурите се съгласуват с експерт юрист и се представят за подпис на директора на ОУ“ Св.П. Хилендарски“ гр. Казанлък, или упълномощени от него длъжностни лица.
(3) След подписване на решенията за определяне на изпълнител служителят отговорник регистрира същите в дневника за изходяща кореспонденция на ОУ“ Св.П. Хилендарски“ ”, гр. Казанлък, и ги изпраща в тридневен срок от издаването им с придружителни писма с обратни разписки или по другите, предвидени в ЗОП, способи до участниците в процедурите.

РАЗДЕЛ ІІІ.
ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 37. (1) Служителят отговорник следи за сроковете за обжалване по чл. 120 от ЗОП и ако в този срок постъпи една или повече жалби, изготвя копие на цялата преписка и го представя на директора на училището за определяне на процесуален представител за защита на интересите на училището и представителство пред КЗК и ВАС.
(2) От момента на постъпване на жалба по процедурата до окончателното решаване на спора наетият юрист координира всички действия по процесуалното представителство и защита на интересите на училището. В този период юристът извършва следните действия:
– извършва правен анализ на констатациите в жалбата;
– ако анализът посочва действителни нарушения, юристът изготвя аргументирано правно становище с предложение за отстраняване на нарушенията по реда на чл. 128, ал. 8 от ЗОП и го предава на директора на училището. При преценка и след одобрение директорът на училището предава становището на юриста за предприемане на действия по оттегляне на Решението по чл. 73 от ЗОП и извършването на повторни действия по саниране на констатираното нарушение;
– ако анализът показва неоснователност и се вземе решение за участие в съдебния процес, юристът изготвя становище по смисъла на чл. 121а, ал. 2 от ЗОП, както и извършва преценка относно прилагане на разпоредбата на чл. 121б, ал. 2 относно искане за предварително изпълнение. Изготвеното становище се предоставя на директора за подпис.
– юристът, който подпомага училището, извършва всички действия, необходими за осъществяване на правната помощ и процесуално представителство.
(3) След приключване на всички действия по обжалване юристът връща преписката на служителя отговорник ведно с постановените и влезли в сила решения на КЗК, респ. ВАС за предприемане на последващи действия.
(4) След изтичане на сроковете за обжалване или влизане в сила на решенията на КЗК и ВАС (ако има такова) и решенията на възложителя не са отменени служителя отговорник предприема необходимите действия по сключване на договори с участниците, определени за изпълнители на обществените поръчки.
(5) В случай че решенията на възложителя са отменени, служителя отговорник се съобразява с указанията, посочени в съдебните актове, и започва отново организиране на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по настоящите правила и от мястото, където е указано в съдебните решения.

Раздел ІV.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 38. (1) Служителят отговорник изготвя проекти на договори, съобразени с проектите на договори, приложени към документациите, и конкретните предложения на участниците/кандидатите, определени за изпълнители, като проектите на договорите се съгласуват с правния консултант на училището. С подписа си юристът удостоверява законосъобразността на проектите на договори за обществени поръчки.
(2) Служителят отговорник в тридневен срок от влизане в сила на Решенията за класиране на участниците и определяне на изпълнители на съответните обществени поръчки изпраща писмени покани до участниците, определени за изпълнители на поръчките за сключване на договори. В поканите се посочват сроковете за явяване и представяне на необходимите документи и приложения към договорите, както и на изискваните в ЗОП документи за сключване на договори, които участниците следва да представят преди тяхното сключване.
1. Текстът на поканите, както и изисканите от участника документи се проверяват от юриста, определен от училището, относно тяхната законосъобразност преди предоставянето им за подпис от директора и изпращането им.
2. Оригиналът на банкова гаранция или оригиналът (заверено от фирмата копие) на платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение на договора се съхранява в досието на съответната обществена поръчка.
(3) След представяне на документите от страна на участниците, определени за изпълнители, служителят отговорник представя на юриста, определен от училището, документите за осъществяване на предварителен контрол:
1. проекти на договори от документацията за участие в процедурата за сравнение с представените за подписване договори;
2. офертите на участниците, определени за изпълнители на поръчките;
3. документи за внесени гаранции за изпълнение;
4. изискваните в ЗОП документи за сключване на договори за обществени поръчки.
(4) Юристът, определен от училището, извършва предварителен контрол за законосъобразност на предстоящите за сключване проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, като проверява представените документи от участниците, съответствието на договора с изготвения в процедурата проект на договор, както и включването на всички предложения от офертата на участника, избран за изпълнител, в договора за изпълнение на поръчката в срок от три работни дни от представянето им, и полага подпис за съгласувал на последна страница от договорите или връща договорите за поправка и допълване.

Чл. 39. След съгласуване на договорите за възлагане на обществени поръчки, същите се предоставят за подпис на директора на ОУ“ Св.П. Хилендарски“ ”, гр. Казанлък, и участниците, определени за изпълнители на поръчките.
Чл. 40. (1) Служителят отговорник в срок от 1 работен ден след подписване на договорите регистрира същите в Регистъра на договорите на ОУ“ Св.П. Хилендарски“, гр. Казанлък.
(2) Едно копие на договорите се представя на финансовата контрола и едно копие се представя на главния счетоводител на училището до 3 дни след сключването им.
(3) Копия на договорите се съхраняват в деловодството на училището, където се съхраняват всички договори на училището.

Чл. 41. Изпращането в срок на информация, изготвена по образец, за всеки сключен договор за обществена поръчка до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки се организира и осъществява от служителя отговорник. Същият носи отговорност за спазването на законоустановените срокове за изпращане на информация за сключените договори за обществени поръчки, както и за спазването на всички срокове за изпращане на документи по процедурите. Изпращането на информацията в срок се следи и контролира от помощник-директора на училището.

Чл. 42. Служителя отговорник информира в писмен вид на главния счетоводител на училището за настъпилите законови предпоставки за освобождаване на гаранциите за участие на класираните и отстранени участници/кандидати в процедурите.

Раздел V.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА “А” ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Чл. 43 (1) В случаите, когато възлагането на обществени поръчки попадат в условията на чл. 14, ал. 4 от ЗОП, заявителите или ръководителите на проекти изготвят предложения за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП и ги представят на директора на училището.
(2) Предложенията за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП съдържат най-малко следната информация:
1. описание на предмета на обществените поръчки;
1. обосноваване необходимостта от възлагане на обществените поръчки и сключване на договори;
2. прогнозна стойност на обществените поръчки;
3. срок за изпълнение на предмета на поръчките;
4. правното основание по ЗОП за възлагане на обществените поръчки;
5. средствата за финансиране на поръчките, предвидени в бюджета училището или
в бюджета по съответния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
6. отговорници за изготвяне на частта от документацията, изискваща наличието на специфични компетенции или за възлагане на изготвянето й на външен консултант;
7. отговорници за изготвяне на поканите, техническите спецификации, методиките, проекти на договори, допълнителни указания, образец на оферта и приложения към нея (ако е приложимо) проект на заповед за определяне на комисия за получаване разглеждане и оценяване на получените оферти и документацията;
8. отговорници за публикуване на поканите в портала за обществени поръчки на АОП, както и публикуване на поканите и образците на документи, неразделна част от същите в сайта училището – профил на купувача и изпращане на поканите до определени от възложителя лица;
9. служители, отговорни за съгласуване на поканите, техническите спецификации, проектите на договори; допълнителни указания, образец на оферта и приложения към нея (при наличие на такава).

Чл. 44 (1) Поканите по чл. 101 „б“ от ЗОП и образците на документи към тях се изготвят от заявителя, член на екипа по проекта, или от външен изпълнител след сключване на договор.
(2) Проектите на покани се представят на юрист, определен от училището, за извършване на предварителен контрол за законосъобразност. След извършения предварителен контрол, той съгласува поканите за законосъобразност.
(3) Упълномощените за използване на електронен подпис служители, определени със заповеди на директора, публикуват в един и същи ден поканите в Портала за обществени поръчки на АОП и в профила на купувача. Първо се извършва публикуване на поканите в Портала за обществени поръчки на АОП.
(4) В полето „Допълнителна информация” на поканите се указва мястото, където е предоставен достъп до образците на документи, свързани с конкретната публична покана.
(5) След получаване на уникален код на публикуваните покани в Портала за обществени поръчки на АОП, определените по реда на чл. 50, ал. 4, т. 9 служители сканират и публикуват поканите в профила на купувача в сайта на училището на интернет адрес: www.pmgkk.com
(6) Всички образци на документи, както и указанията към тях, включително и техническите спецификации и договора, неразделна част от поканите, също се публикуват в профил на купувача в сайта на училището на интернет адрес:
(7) В деня на публикуването се изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване, като в съобщението не следва да се съдържа повече информация от тази в конкретната покана, публикувана на портала. Под „съобщение“ до средствата за масово осведомяване се разбира „съобщението“, дефинирано в чл. 28а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
(8) Служител отговорник изпраща с придружителни писма с обратна разписка публикуваните покани и образци на документи, както и указанията към тях, неразделна част от поканите, до определени от възложителя лица, без да променят условията по чл. 101б, ал. 1,т. 2-6 от ЗОП, когато директорът реши да се възползва от тази законова възможност.

Чл. 45. (1) В случай че публична покана е оттеглена, поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия, отново се прилага реда на събиране на оферти по чл. 43 и чл. 44 от настоящите правила.
(2) При получаване на писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, служител на училището публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Публикуването се извършва най-късно на следващия ден от получаването на искането.

Чл. 46 Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена със заповед на директора, изготвена от заявителите, и се издава най-късно в деня след публикуване на поканата. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Съставът на комисията следва да отговаря на изискванията на чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 47. След изтичане на сроковете за подаване на офертите деловодството на училището предава попълнени Регистри на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП и получените оферти на комисията, определена със заповедите на директора по реда на чл. 46 от настоящите правила.

Чл. 48. (1) След получаването на списъка с постъпилите оферти членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 101г, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
(2) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
(3) При възникнала необходимост възложителят може да се възползва от правната възможност на чл. 68, ал. 2 от ЗОП, като при промяна на датата и часа на отваряне на офертите по публичната покана уведоми участниците писмено. Уведомяването може да се извърши по факс, е-mail с електронен подпис или по поща (куриер) с обратна разписка.
(3) В закрито заседание на комисията се проверява съответствието на постъпилите оферти с изискванията на Възложителя, определени в публичната покана, указанията и образците към нея.
(4) Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в офертата на участника, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
(5) При разглеждане на офертите на участниците чл. 68 ал. 7 – 9 не се прилагат.
(6) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
(7) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 6 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
(8) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
(9) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
(10) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 101в от ЗОП;
2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
3. който не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от публичната покана.
(11) В срок, определен в заповедта за назначаване на комисията, същата съставя и подписва протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците и представя протокола на възложителя за утвърждаване.
(12) Възложителят може да осъществи контрол по чл. 36а върху действията на комисията по разглеждане на офертите за участие в публичната покана.

Чл. 49 След утвърждаване на протокола по чл. 48, ал. 11 служител на възложителя изпраща същия на участниците и го публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от Закона за обществени поръчки.

Чл. 50. (1) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
(2) Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

Чл. 51. (1) В петдневен срок от утвърждаване на протоколите заявителите представят на директора и на юриста цялата документация по обществените поръчки, ведно с попълнени проекти на договори и представените от избраните изпълнители документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и съгласуване на проектите на договори. След това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор с класирания на първо място участник, включващ всички предложения от офертата му. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по ал. 2;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
(3) Служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него .

Чл. 52. (1) Екземпляр от сключените договори се представят на главния счетоводител и на директора. Копия от договорите се представят на финансовата контрола и на определените със заповеди на директора длъжностни лица за извършване на контрол върху изпълнение на договорите.
(2) Оригиналите на договорите за обществени поръчки се съхраняват в досиетата на поръчките.

Чл. 53. Главният счетоводител и ръководител на компютърен кабинет публикуват в профила на купувача информация за датата, основанието и размера на всяко плащане по договора за публична покана и по договорите за подизпълнение, включително и за авансовите плащания.

Чл. 54. Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на публичните покани, за срок три години след приключване изпълнението на договора.

Pages: 1 2 3 4