Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Вътрешни правила - ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - гр.КазанлъкВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на основание чл.8 б от ЗОП
УТВЪРДИЛ:заповед № 415 /11.05.2015 год.
ЦВЕТОЛИНА СИМЕОНОВА ДИРЕКТОР НА
ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР. КАЗАНЛЪК


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ЗА РЕДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
НА ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. КАЗАНЛЪК, 2015 год.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ І – ЦЕЛИ
РАЗДЕЛ ІІ – ОБХВАТ
РАЗДЕЛ ІІІ – ОТГОВОРНОСТИ
II. ГЛАВА ВТОРА – РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
РАЗДЕЛ І – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
РАЗДЕЛ ІІ – ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ГРАФИК И ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
III. ГЛАВА ТРЕТА – ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
РАЗДЕЛ І – ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
РАЗДЕЛ ІІ – ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
РАЗДЕЛ ІІІ – ОБЖАЛВАНЕ
РАЗДЕЛ ІV – СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
РАЗДЕЛ V – ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “а” ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ VІ – ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.5 ОТ ЗОП
РАЗДЕЛ VII – ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ
РАЗДЕЛ VIII – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
IV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
V. ГЛАВА ПЕТА – СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
РАЗДЕЛ І – ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
РАЗДЕЛ ІІ – СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОСИЕТАТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І.
ЦЕЛИ

Чл. 1. (1) Обща цел на настоящите вътрешните правила е уреждане на взаимодействието между административните единици, съобразно структурата на администрацията на ОУ“Св. П. Хилендарски“, гр. Казанлък, при управлението на процеса за разходване на бюджетните средства чрез обществени поръчки за доставки, услуги и строителство в етапите на планиране и провеждане на процедурите и осъществяване на контрола по изпълнението на договорите за обществени поръчки.
(2) Тези правила регламентират административното взаимодействие в сферата на приложението на всички видове режими на възлагане на обществени поръчки, предвидени в чл. 14, ал. 1 – ал. 5 от ЗОП.
(3) Основните цели на настоящите правила са:
1. постигане на оптимално разпределение и дефиниране на отговорностите на отделните служители в етапите на планиране и провеждане на процедурите, както и в етапа на изпълнение на договорите за обществени поръчки;
2. създаване на механизми за овладяване на критичните точки в отделните етапи на възлагане, с цел недопускане на нарушения и обезпечаването на правилното и законосъобразно прилагане на общностното и национално законодателство в областта на обществените поръчки;
3. създаване на адекватни правила за контрол, обезпечаващи навременно установяване и отстраняване на допуснати нередности в процеса на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и създаване на условия за търсене на отговорност.

Раздел ІІ.
ОБХВАТ

Чл. 2. Вътрешните правила обхващат:
1. етапа на планиране на обществените поръчки;
2. етапа на провеждане на конкретните процедури, който включва следните подетапи при процедурите по чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП:
– подготовка на документацията за участие в процедурата; този етап обхваща периода на подготовката на документацията, съгласуване и контрол върху нейната законосъобразност в цялост – до момента на обявяване на процедурата в регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП);
– публикуването на документацията за участие в процедурата, публикуване на решение на промяна по реда на чл. 27а и чл. 27б от ЗОП (когато е приложимо), изготвяне, предоставяне и публикуване на разяснения по документацията за участие в процедурата по реда на чл. 29 от ЗОП, получаване и съхраняване на офертите до крайния срок за тяхното подаване;
– периода от изтичане на срока за подаване на офертите до определяне на изпълнител по реда на чл. 73 от ЗОП; този период обхваща определянето на състава и назначаването на комисията, работата на комисията по реда на чл. 68 – 72 от ЗОП, проверка на Възложителя за законосъобразност на работата на комисията по реда на чл. 36а от ЗОП, приемане на протокола и издаване на решение по чл. 73 от ЗОП от страна на възложителя;
– периода на обжалване на решението на възложителя (когато е приложимо) до влизане в сила на решението за определяне на изпълнител по процедурата; този период обхваща действията по подготовка и изпращане на становище по жалбата, взимане на решение и мотивиране на искане за предварително изпълнение (ако е приложимо), осигуряване на процесуално представителство и защита пред КЗК и ВАС;
– периода от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител до сключването на договора за изпълнение на поръчката; този период обхваща подготвителните действия по сключването на договора, подготовка и представяне на необходимите документи от страна на изпълнителя, сключване на договора, подготовка и изпращане на информацията за сключен договор до регистъра на АОП;
3. правилата относно провеждането на ограничената процедура, процедурата на договаряне, както и процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и възлагане на обществени поръчки в свободния режим на чл.14, ал.5 от ЗОП;
4. етап на изпълнението на договорите за обществени поръчки;
5. действията на възложителя при изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки в случаите, когато подготовката на тези документации е възложена по договор на външни лица.;
b
6. действията на възложителя по архивиране и съхраняване на цялостната документация по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 3. С оглед на гореизложените цели и обхват, вътрешните правила включват конкретното разпределение на дейностите и отговорностите на длъжностните лица и структурни единици в обсега на целите и обхвата на настоящите вътрешни правила.

Чл. 4. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в тях.

Чл. 5. (1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и всички други национални и общностни норми, които имат пряко действие по отношение на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
(2) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП се възлагат в зависимост от обекта и специфичните им характеристики чрез регламентираните в чл. 16 от ЗОП видове процедури.
(3) При наличие на предпоставките, разписани в нормата на чл. 14, ал. 4 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени по реда на Глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана по реда на чл.101а – 101ж от ЗОП без провеждане на някоя от процедурите, посочени в чл. 16 от ЗОП.
(4) При наличие на предпоставките, разписани в нормата на чл. 14, ал. 5 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени без провеждане на някоя от процедурите посочени в чл. 16 от ЗОП, но при спазване на условията и изискванията, регламентирани в настоящите правила.
(5) Общата стойност на планираните обществени поръчки се определя за всеки от видовете обекти (по смисъла на чл. 3 от ЗОП), съобразно обобщената обща стойност на необходимостите на
ОУ“ Св.П. Хилендарски“ гр. Казанлък, за цялата бюджетна година.


Раздел ІІІ
ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 6. (1) Директорът, който е ВЪЗЛОЖИТЕЛ на обществената поръчка:
1. отговаря за цялостна защита на интересите на ОУ“ Св.П. Хилендарски“ гр. Казанлък, и без да упълномощава друго длъжностно лице, упражнява правата на Възложител при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки;
2. подписва решението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената
документация и обявлението за обществената поръчка след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите правила;
3. издава решение за промяна при наличие на предпоставките на чл. 27а от ЗОП;
4. подписва разяснения по документацията за участие в процедурата при наличието на предпоставките по чл. 29 от ЗОП и издава решение за удължаване на срока за подаване на оферти в случаите на чл. 29, ал. 2 от ЗОП;
5. подписва решение за удължаване на срока за подаване на оферти в хипотезата на чл. 27а, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП;
6. подписва заповедта за назначаване на комисия (жури – при конкурс за проект) за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения;
7. упражнява контрола по чл.36 а от ЗОП по преценка и приема протокола от работата на комисията по процедури и публични покани;
8. издава решение за класиране и определяне на изпълнител/и на
обществената поръчка;
9. за периода от откриване на процедурата до влизане в сила на решението за определяне на изпълнител по чл. 73 от ЗОП, а при наличие на предпоставките на чл. 40 от ЗОП и до сключване на договор за изпълнение, може да издаде решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на основанията, посочени в чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП;
10. подписва становище до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по постъпили жалби срещу решението за определяне на изпълнител, както и прави искания за предварително изпълнение по преценка и при наличието на предпоставките на чл. 121б, ал. 1 от ЗОП;
11. подписва договорите за възлагане на обществена поръчка.
(2) На основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП директорът може да упълномощи при свое отсъствие или по своя преценка длъжностно лице от администрацията на училището, на което да вмени гореизложените си правомощия по организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и по сключването на договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на ЗОП.
(3) В случай на необходимост, на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, директорът може да упълномощи кмета на Общината и да му вмени гореизложените си правомощия по организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и по сключването на договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на ЗОП.
(4) Във връзка с чл. 8, ал. 7 от ЗОП директорът осигурява в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий „икономически най-изгодна оферта“, както и на конкурсните програми за проект, участието на най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане съобразно ЗОП.

Чл. 7. Помощник-директорът на ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“”, гр. Казанлък:
1. съгласува докладите за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка;
2. по преценка и при нужда помощник-директорът може да предложи на директора да бъде наето външно лице (лица) за подготовка на документацията за провеждане на процедурата, включително и по преценка и организацията на нейното провеждане, до сключване на договор и изпращане на информация за сключения договор до АОП;
3. когато процедурата се организира и провежда от администрацията на училището, приема – след одобрение от директора – и разпределя постъпващите доклади за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, като определя:
а) отговорник по процедурата (служител от администрацията на училището – посочва име и длъжност);
б) другите експерти, които да изготвят отделни части от документацията в зависимост от спецификата и обема на конкретната обществена поръчка, като включително и предлага на директора при необходимост специфични части от документацията да бъдат изготвени по преценка и от външни за администрацията на училището експерти;
в) срок (в работни дни) за изготвяне на документацията и обявлението за обществената поръчка (в зависимост от специфичността и срочността на предмета на обществената поръчка и мястото за реализирането й);
г) след изготвяне на документацията определя друго длъжностно лице с необходимата експертиза, което да извърши първа контролна проверка на изготвената документация. Проверката обхваща законосъобразност на документацията, законосъобразност на съдържанието на изготвените документи, пълнота и наличие на противоречия в самата документация. По преценка и при нужда помощник-директорът може да предложи на директора да бъде наето външно лице (лица) за извършване на тази проверка; когато процедурата е възложена изцяло на външно лице, такава проверка може да не се извършва;
д) след извършването на контрола съгласува решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, поканата към кандидата/кандидатите, самата документация, обявлението за обществената поръчка, кореспонденцията с определените в закон държавни органи и кандидатите за изпълнители на обществената поръчка;
е) контролира процеса на публикуване (предоставяне) на документация, изготвяне, публикуване и предоставяне на разяснения по документацията;
ж) определя лице/лица за изготвяне на становище и решение за промяна, ако са налице предпоставките за това;
з) контролира процеса на получаване и съхраняване на получените по процедурата оферти;
и) с доклад до директора предлага състава на комисията, като извършва проверка относно законосъобразността на броя и състава на комисията; извършва преценка и предлага на директора привличането на външни експерти за участие в състава на комисията;
к) съгласува решението за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената поръчка, респективно – заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения или заповедта за прекратяване на процедурата;
л) контролира сроковете за изготвяне и съгласуване на документациите, както и цялостния процес по провеждане на процедурите и архивирането им;
м) когато провеждането на процедурата е възложена на външно лице, осъществява кореспонденцията и комуникацията с него и следи за изпълнение на договорните му задължения;
н) осигурява приемането на окомплектоването от отговорника за провеждане на процедурата досие за сключване на договор/договори с определения/определените за изпълнител/и кандидат/и;
о) контролира за срочното сключване на договор/договори с определения/определените за изпълнител/изпълнители кандидат/кандидати, съгласно изискванията на чл. 41 от ЗОП;
п) контролира за своевременното изпращане на информация за всеки сключен договор за обществена поръчка до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП;
р) организира процеса по изготвянето на график за провеждане на обществените поръчки по реда, посочен в настоящите правила;
с) контролира спазването на сроковете от графика за провеждане на обществени поръчки.

Чл. 8. Главният счетоводител на ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък:
1. отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи в училището;
2. писмено съгласува съвместно всички договори за възлагане на обществена поръчка относно разходната им част;
3. при извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение;
4. участва в подготовката на графика за провеждане на обществени поръчки през съответната финансова година.

Чл. 9. Заявител на обществена поръчка
(1) Заявител на обществена поръчка може да бъде:
1. ЗАС /домакинът/ на училището – заявява обществени поръчки за материално-техническо снабдяване, резервни части, инвентар, горива за отопление, организационна техника и консумативи, в т.ч. и за извънгаранционно обслужване, канцеларски материали, учебници и други материали и пособия и услуги при извършване на дейността на училището;
2. главният счетоводител – заявява необходимия софтуер, услуги и материали за обезпечаване на дейността на училището; анализира и заявява необходимостта на провеждане на процедури и сключване на договори за обществени поръчки на база изпълнени през предходната финансова година и необходими за настоящата финансова година стоки и услуги;
3. Учителят по информационни технологии – заявява необходимия софтуер, услуги, компютърна и размножителна техника, както и консумативи за нея.
(2) Заявители на обществени поръчки са и ръководителите на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз или от друг източник.
(3) Заявителят изготвя доклада за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка.
(4) Заявителят оказва съдействие на отговорника за процедурата (служител от училището, натоварен с провеждането на процедурата) през целия процес на стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, съобразно разписаните по-долу конкретни задължения.
(5) Заявителят изготвя досие за поемане на задължение и извършване на разход съгласно ЗДВФК.

Чл. 10. Отговорности по изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
В зависимост от отговорностите по поименните списъци на служителите в училището, помощник-директорът определя „служители отговорници”, които се ангажират с:
(1) Изготвянето и окомплектоването на документацията в срока, определен от помощник-директора;
(2) Извършването на контролна проверка на изготвената документация, след нейното първоначално изготвяне, чрез друг експерт или чрез нает външен експерт;
(3) Изпращането на необходимите документи и уведомителни писма до определените в закон държавни органи с информация за стартирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
(4) Когато се изпращат документите до съответните държавни органи се посочва и номерът на партидата на ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък, в регистъра на обществените поръчки, в случай, че няма открит такъв номер в титулната страница на известието, се отбелязват датата и номерът на решението за стартиране на процедурата.
(5) Обезпечаването на процеса на публикуване на решение за промяна при наличие на предпоставките за това.
(6) Обезпечаването на процеса на публикуване на документацията за участие.
(7) Обезпечаването на комплектоването и изпращането на отговори по постъпили запитвания от кандидати, закупили документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с разпоредбите на настоящата инструкция.
(8) Уведомяването 3 дни предварително помощник-директора за датата на отваряне на офертите.
(9) Подготвянето на заповед за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения и осигурява място за провеждане на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата;
(10) Уведомяването състава на комисията за отваряне и оценка за датата, мястото и часа на провеждане на първото й заседание.
(11) Подготвянето на бланки-декларации по чл. 35 от ЗОП.
(12) Подготвянето на бланка „Списък на присъстващите кандидати”.
(13) Предаването на председателя на комисията на пълното досие на процедурата, както и постъпилите предложения;
(14) В деня на публикуването ЗАС на училището изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване, като в съобщението не следва да се съдържа повече информация от тази в конкретната покана, публикувана на портала (в сила от 01.10.2014г.). Под съобщение до средствата за масово осведомяване се разбира съобщението, дефинирано в чл. 28а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Чл. 11. ЗАС на училището/техническият секретар/ в ОУ“ Св.П. Хилендарски“, гр. Казанлък:
1. регистрира постъпващите документи в дневник „Входяща кореспонденция“ и в регистъра за подадените предложения;
2. обезпечава съгласуването, подписването и регистриране с номер (при необходимост) на изготвените документи във връзка с процеса по стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – протоколи, заповеди, писма и документации съгласно реда, установен с настоящите правила;
3. осигурява изпращането на водената кореспонденция във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
4. изпраща в срок до 01.03. на текущата година предварителните обявления за обществените поръчки, които ще се провеждат в ОУ „ Св. П. Хилендарски“”, гр. Казанлък, през годината до Агенцията по обществените поръчки, за вписване в регистъра, когато възложителят възнамерява да се ползва от съкратените срокове, предвидени в чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 от ЗОП;
5. осигурява изпращането на информация до Агенцията по обществени поръчки за вписване в регистъра.

Чл. 12. Председателят на комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения:
1. води заседанията и ръководи работата на комисията с оглед запазване интересите на ОУ“ Св.П. Хилендарски“, гр. Казанлък;
2. отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация
провеждане на процедурата;
3. отговаря за срочното извършване на оценката на постъпилите предложения, съгласно заповедта за назначаване на комисията;
4. подписва листа за оценка.

Чл. 13. Членовете на комисия:
1. разглеждат постъпилите технически предложения, допуснати до оценка, и извършват техническа оценка, съгласно методиката за оценка на постъпилите предложения от утвърдената документация, с изключение на случаите на процедурите на договаряне, в които случаи участват в преговорите с поканените кандидати;
2. при процедури на договаряне разглеждат техническото/техническите предложение/предложения на кандидата/кандидатите и договарят техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка и сроковете за изпълнение с оглед запазване интересите на училището;
3. подписват листа за оценка.

Чл. 14. Външен експерт Юрист
При подготовка и провеждане на процедурата от служители на училището, директорът може да наеме външен експерт юрист, който да:
1. отговаря за правилното определяне на правните основания за стартиране на процедурите и законосъобразното им провеждане с оглед запазване интересите на ОУ“Св.П. Хилендарски“, гр. Казанлък;
2. оказва съдействие на отговорника на процедурата както при изготвяне на документацията, така и при отварянето и оценката на получените предложения – изготвяне на протоколи, заповеди, писма и др.;
3. осъществява предварителен контрол върху документацията за участие в процедурата на конкретната обществена поръчка;
4. участва в комисията за разглеждане оценка и класиране на постъпилите оферти;
5. изготвя проекта на договора на етапа на подготовка на документацията за участие в процедурата и консултира процеса на сключването му с избрания изпълнител.

Чл. 15. Финансовата контрола в ОУ“ Св.П. Хилендарски“, гр. Казанлък:
1. проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване на разход;
2. попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол;
3. при извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение;
4. при планиране на разплащане по реда на чл. 14 , ал. 4 от ЗОП одобрява планирания разход след съгласуване на доклада от директора и след представянето на протокол за избор на изпълнител след публична покана;
5. при планиране на разплащане на разход на средства в стойностните прагове по чл. 14, ал. 5 от ЗОП одобрява планирания разход след съгласуване на доклада от директора и преди издаването на фактура.

Чл. 16. Отговорник по съхраняването на досиетата на обществените поръчки – завеждащият „Административна служба“ в ОУ“ Св.П. Хилендарски“, гр. Казанлък:
1. след приключване на процедурата приема и проверява окомплектоваността на цялото досие и го архивира; при необходимост от ползване на архива следи за движението на досието, като попълва контролен лист за движение на досието и следи за връщането му.
2. съхранява

Pages: 1 2 3 4